Home > People > Alumni > Kunpeng Jia
People

Kunpeng Jia

Research Scientist

Research Group: Salim Al Babili​​​

Selected Publications

  • Yuan Wang, Shiyong Sun, Wenjiao Zhu, Kunpeng Jia, Hongquan Yang, and Xuelu Wang. Strigolactone/MAX2-Induced Degradation of Brassinosteroid Transcriptional Effector BES1 Regulates Shoot Branching. Developmental Cell 27, 681–688 (2013)


  • Kun-Peng Jia, Qian Luo, Sheng-Bo He, Xue-Dan Lu, and Hong-Quan Yang. Strigolactone-regulated Hypocotyl Elongation is Dependent on Cryptochrome and Phytochrome Signaling Pathways in Arabidopsis. Molecular plant. sst093 (2013). 


  • Hong-Li Lian, Sheng-Bo He, Yan-Chun Zhang, Dan-Meng Zhu, Jing-Yi Zhang, Kun-Peng Jia, Shu-Xia Sun, Ling Li, and Hong-Quan Yang. Blue-light-dependent interaction of cryptochrome 1 with SPA1 defines a dynamic signaling mechanism. Genes Dev 25, 1023-1028, doi:10.1101/gad.2025111 (2011).


  • Qian Luo, Hong-Li Lian, Sheng-Bo He, Ling Li, Kun-Peng Jia, and Hong-Quan Yang. Dual roles of PIL1 in Arabidopsis photomorphogenesis: a novel substrate of COP1 and an interacting factor of phytochrome B. (Accepted)

Education Profile

  • Sep. 2008-Mar. 2014   Ph.D. Botany, School of Agriculture and Biology, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China. Research contents: Interactions of light signal transduction with strigolactone signaling, crosstalk between light signaling and jasmonate signaling in Arabidopsis


  • Sep. 2004-Jul. 2008    B.S., Department of Plant Science, School of Agriculture and Biology, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China

Professional Profile

  • May 2014  Postdoctoral fellowship: Center for Desert Agriculture, King Abdullah University of  Science and Technology (KAUST), Kingdom of Saudi Arabia.